Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social

Evolucionant juntes

 

El Projecte EVOLUCIONANT JUNTES està orientat a afavorir el desenvolupament d'una sòlida base de diàleg intercultural entre dones de tots els orígens que impulsi una visió prospectiva i innovadora dels reptes i els avanços de les dones com a protagonistes de les seves vides i promotores de transformacions socials d'abast col•lectiu.

El Projecte es desenvolupa mitjançant una metodologia participativa que atribueix una funció activa a les associacions col•laboradores i aporta valor a tots els actors involucrats. Es preveu celebrar tres Seminaris centrats en les dones de cultura llatina, magrebina i pakistanesa respectivament i una Conferència Final on participaran dones de tots els orígens culturals. A cada Seminari és convidada una ponent de reconegut prestigi internacional a l'àmbit del desenvolupament humà de les dones a la cultura d'origen i dos ponents, una dona migrada d'una de les associacions col•laboradores i una dona catalana amb prou trajectòria de pensament i acció intercultural a favor de l'apoderament de totes les dones. Les participants als Seminaris seran dones de les cultures d'origen esmentades i dones catalanes compromeses amb el diàleg intercultural. La Conferència Final aplegarà dones de tots els orígens culturals i estarà oberta als membres de les associacions col•laboradores, als experts i a les ciutadanes actives.

El Projecte es basa en valors humanistes i democràtics, presents a totes les cultures de les dones participants, que tenen com a finalitat construir societats més justes, equitatives i tolerants. Així mateix, el Projecte pretén analitzar els reptes que les dones de totes i cadascuna de les cultures tenen per endavant alhora que anticipar propostes per a evolucionar plegades i generar millores multidireccionals en la situació personal, familiar, jurídica, educativa, social i econòmica de totes les dones.

Els resultats que s'esperen assolir com a fruit del procés de reflexió intercultural són produir un conjunt de propostes per a que les dones d'origen llatí, magrebí i pakistanès puguin:

  • Desenvolupar el seu potencial humà.
  • Veure respectats en la pràctica els seus drets bàsics.
  • Sortir de l'aïllament social en el qual sovint es troben,
  • Ésser agents actives de transformacions socials a les seves comunitats.
  • • Contribuir en igualtat de condicions i juntament amb les dones autòctones, a la construcció d'una societat més igualitària, més equitativa pel que fa a l'accés als bens públics i més inclusiva per a les diferents cultures.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


ORGANITZACIONS COL·LABORADORES:

Amigos MIRA España
Fundació ACSAR
Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses

SEMINARIS

Llatines

Magreb

Pakistaneses