Qui som

Què fem

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut i Família abasten:

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L’atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • El suport a les necessitats socials bàsiques i a l’assentament.

Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal•litzen en formes plurals de convivència i, en conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants, famílies de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals, famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies reagrupades.

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’adrecen principalment a garantir l’equitat d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable ó en risc d’exclusió social.

L'Associació Salut i Familia manté relacions actives de col•laboració amb diverses administracions públiques i paral•lelament desenvolupa una activitat sostinguda d'advocacia a favor de que les necessitats de les famílies i les persones vulnerables siguin objecte d'interès general i d'inversions econòmiques per part dels poders públics.


DOCUMENTACIÓ

Adhesió al codi ètic de les Associacions de Barcelona

Estatuts de l'Associació Salut i Família 

Comptes auditades 2017 de l'Associació Salut i Familia 

Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2016-2018

Pla de sistema de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme 2016-2018

Pla de sistemes d'avaluació i qualitat 2016-2018

Pla de sistemes de transparència i rendició de comptes 2016-2018


Pla de voluntariat de l'Associació Salut i Família 2017-2019

Memòria d'Activitats de l'Associació Salut i Família 2017