Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social

Evolucionant en Igualtat

 

L’actual Projecte EVOLUCIONANT EN IGUALTAT és un Projecte de continuïtat que fomenta el desenvolupament d'una sòlida base de diàleg intercultural a favor de la igualtat entre homes i dones de tots els orígens impulsant una visió prospectiva i innovadora dels reptes i els avanços que dones i homes tenen com a protagonistes de les seves vides i promotors/es de transformacions socials d'abast col·lectiu

El Projecte es basa en valors humanistes i democràtics, presents a totes les cultures dels participants, que tenen com a finalitat construir societats més justes, equitatives i tolerants. Es pretén analitzar els reptes que les dones i homes de totes i cadascuna de les cultures tenim per endavant alhora que anticipar propostes per a evolucionar plegats i generar millores multidireccionals en la situació personal, familiar, jurídica, educativa, social i econòmica de tothom.

Els resultats que s'esperen assolir com a fruit del procés de reflexió intercultural són produir un conjunt de propostes per a que les dones i homes d'origen llatí, magrebí i pakistanès puguin a) Desenvolupar el seu potencial humà, b) Veure respectats en la pràctica els seus drets bàsics, c) Sortir de l'aïllament social en el qual sovint es troben  dones, d) Ésser agents actius de transformacions socials a les seves comunitats, e) Contribuir en igualtat de condicions a la construcció d'una societat més igualitària, equitativa i inclusiva per a les cultures.

Objectius: 

  • Construcció d'un espai intercultural amb lideratge de gènere a favor de la igualtat entre dones i homes de tots els orígens per desenvolupar anàlisi holístic i horitzons comuns en equitat i tolerància
  • Afavorir diàleg intercultural entre homes i dones de tots els orígens per impulsar visió prospectiva dels reptes i avanços d'ambdós com a protagonistes de llurs vides i promotors de transformacions

ENLLAÇ AL VIDEO


AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


ORGANITZACIONS COL·LABORADORES:

Amigos MIRA España                    Homes Igualitaris de Catalunya 
 
Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses

 


redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts