Com treballem

Els tres eixos estratègics del treball que desenvolupa l'Associació Salut i Família són:

  • Oferir una atenció directa i de qualitat a les famílies i dones vulnerables.
  • Desenvolupar programes que fomenten la cohesió social, el diàleg intercultural i la ciutadania activa.
  • Mantenir una activitat sostinguda d'advocacia pública independent a favor de les necessitats de les famílies i dones vulnerables.

Els programes que ofereixen una atenció directa i de qualitat a les famílies i dones vulnerables estan estretament interconnectats de tal forma que les beneficiàries tenen un accés i una circulació interna fluïda amb objecte d'aconseguir satisfer consistentment necessitats bàsiques socials i de salut, atenció en planificació familiar i salut materno-infantil, orientació jurídica i suport psicosocial i atenció per a un consum familiar responsable.

El mosaic de serveis de l'Associació Salut i Família obre una vasta finestra d'oportunitats a les beneficiàries i es basa en principis comuns com ara el respecte intercultural, l'atenció centrada a les beneficiàries, la coproducció i el treball en xarxa amb organitzacions públiques i privades.

L'Associació Salut i Família disposa d'una estructura matricial que hi facilita una gran capacitat d'adaptació a nous perfils de vulnerabilitat, afavoreix l'actualització permanent de la cartera de prestacions i redueix les despeses generals de funcionament.

La nostra activitat d'advocacia pública independent es nodreix de l'observació directa de les necessitats insatisfetes de les famílies i dones vulnerables, del valor afegit que es genera mitjançant el treball col·laboratiu amb organitzacions públiques i privades i del capital de coneixement interdisciplinar de les/els nostres sòcies/is.

La participació activa i el diàleg intercultural amb les nostres beneficiàries són el fil conductor dels programes de foment de la cohesió social i de la ciutadania activa alhora que també hi són molt presents als programes d'atenció directa a les famílies i dones vulnerables. De fet, més d'un terç de les noves beneficiàries hi arriben als nostres serveis per recomanació de familiars i amigues que els han utilitzat prèviament.

L'Associació Salut i Família forma part de la cadena de valor dels serveis sanitaris i socials públics que ens deriven un segon terç de les nostres beneficiàries i, a banda, col·labora de forma lleial i responsable amb organitzacions socials, associacions de dones i associacions d'immigrants que recomanen els nostres serveis al terç restant de les nostres beneficiàries.

L'Associació Salut i Família compta amb un nombre reduït de socis/es que es caracteritzen per la seva pluralitat política, la seva independència de criteri i el seu lideratge professional en sectors com la salut comunitària, els serveis sanitaris, els serveis socials, l’administració pública, la cooperació internacional per al desenvolupament, la docència i la investigació en ciències socials i polítiques. 

 

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts