Àrea Immigració i Salut

Programa DONES I MARES EN DIÀLEG INTERCULTURAL

 

Les dones i mares immigrants són crucials a l'hora d'establir noves relacions amb les societats d'acollida i avançar en la conversa intercultural. Per això, aquest programa de sensibilització contra el racisme, la xenofòbia, la intolerància així com contra la violència de gènere està adreçat a les dones i mares immigrants com a grup prioritari. Elles es beneficien i afavoreixen el diàleg intercultural i desenvolupen una perspectiva vital pràctica, flexible i oberta que, sovint, les converteix en agents de canvi intercultural en pro de la integració i la cohesió social.

El programa Dones i Mares en Diàleg Intercultural desenvolupa dos tipus d'estratègies de sensibilització:

ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ QUE ES BASEN I PROMOUEN EL VALOR DE L'HOSPITALITAT COM SÓN:

• Crear i facilitar espais de socialització intercultural i integració mitjançant sortides de dones i famílies immigrants i espanyoles als espais a l'aire lliure i als equipaments culturals més emblemàtics de la ciutat de Barcelona.

• Reunir Grups de Diàleg Intercultural de Dones i Mares immigrants per  afavorir la confiança, l'intercanvi mutu i la resolució de necessitats connectades a la vida diària.

 

ESTRATÈGIES DE SENSIBILITZACIÓ I SUPORT A L'EQUITAT DE GÈNERE I A LA RESILIÈNCIA DE LES DONES IMMIGRANTS COM SÓN:

• Detecció i atenció sistemàtica i precoç a la violència de la parella íntima contra les dones immigrants beneficiàries de qualsevol dels serveis o activitats de l'Associació Salut i Família.

• Realització de Tallers interculturals sobre a) Els drets de les dones i les mares en la vida de família, b) El valor del treball remunerat com a generador de drets i c) Els recursos disponibles per atendre la salut sexual reproductiva i lluitar contra la violència de gènere.

• Implementació de sensibilització intercultural a gran escala, especialment dirigida a dones, a través de Facebook, Google Business i Plataforma Informàtica.

• Celebració d'una Jornada anual de Participació Democràtica, Difusió i Intercanvi de Bones Pràctiques amb participació mixta de professionals i de dones i mares immigrants.

JORNADA 'MUJERES Y MADRES EN DIÁLOGO INTERCULTURAL (10 NOVIEMBRE 2022)

CAIXAFORUM MADRID

Programa

Intervención Dra. Elvira Méndez

CV Abreviado Carmen Flores 

CV Elvira Méndez

CV Mª Ángeles Rodríguez

 JORNADA 'DIÁLOGO INTERCULTURAL ENTRE MUJERES Y MADRES' (24 NOVIEMBRE 2021)

CAIXAFORUM MADRID

* PROGRAMA 

Abstract Mª Ángeles Rodriguez 

Abstract Maria Cortijo

CV Carmen Flores

​ 

JORNADA MADRES ENTRE DOS CULTURAS 2020

PROGRAMA

Intervención Dra. Elvira Méndez

Intervención Carmen Flores

Intervención María Ángeles Rodríguez

Intervención Milagros Magán

Vídeo de la jornada


JORNADA MADRES ENTRE DOS CULTURAS 2019

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada 'Madres entre dos culturas' en la que se centrará en las experiencias y buenas prácticas de organizaciones y mujeres líderes inmigrantes en el ámbito de la cultura. Modera la Sra. Rosario Zanabria, contará con la actuación de la violonchelista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid Edith Saldaña  quien  interpretará EL CANT DELS OCELLS de Pau Casals.

PROGRAMA

Madres entre dos culturas

Intervención Dra. Elvira Méndez


JORNADA MADRES ENTRE DOS CULTURAS 2018

La Asociación Salud y Familia organiza la jornada Madres entre dos culturas el martes 27 de noviembre en el Caixa Forum de Madrid, en este evento, además de presentarse el programa, se tratará de la La problemática socio laboral del trabajo doméstico y de cuidado y las Experiencias y Buenas Prácticas de organizaciones y mujeres líderes de origen inmigrante.

PROGRAMA

GALERÍA DE FOTOS


FAMÍLIES NOMBROSES

Què és una família nombrosa?

Composició de les famílies nombroses

Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per: 

 • Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no. 
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar. 
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles. 
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal. 
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta. 
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
   
 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora

BENEFICIS: 

Avantatges per part de l'Estat

Avantatges per part de l'Administració local

 

TRAMITACIÓ


FAMÍLIA MONOPARENTAL:

Què és una família monoparental?

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Les famílies monoparentals poden estar formades per: 

 • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. 
 • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. 
 • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:
  • No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.
  • Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.
  • En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.
  • En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.
Categories

Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general. 

 • Especial: 
  • Famílies monoparentals amb dos fills o més. 
  • Famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar. 
 • General: La resta de famílies monoparentals.

 

BENEFICIS: 

 


AMB EL SUPORT DE:

    


 

redditporn.org
analscat.net
scat-lesbian.org
scat-shop.net
Manhattan Escorts NYC Escorts